Mikhail Voskresensky © 2017

              PHOTOS

Prof. Mikhail Voskresensky

Photos  -  XIV International Tchaikovsky Competition 2011       
Mikhail Voskresensky general secretary 2nd round.
Barry Douglas, Mikhail Voskresensky, Peter Donohoe, Michel Beroff, Vladimir Ovchinnikov, Evgeny Koroliov and Dmitri Alexeev.
Van Cliburn, Mikhail Voskresensky and Barry Douglas. with great legendary ballerina Maya Plisetskaya.
from the left: M.Beroff (France), E.Koroliov (Germany), M.Voskresensky (Russia), P.Donohoe (Gr.Britain), B.Douglas (Gr.Britain) and D.Alexeev (Gr.Britain).
CLICK HERE FOR MORE PHOTOS CLICK HERE FOR MORE PHOTOS Start Photos for Publishing XIV Tchaikovksy 2011 Miscellaneous XIV Tchaikovksy 2011